kreatywne przedszkolaki

Projekt „Kreatywne przedszkolaki - Centrum Montessori”

Projekt „Kreatywne przedszkolaki – Centrum Montessori” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest zwiększenie upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego dla 100 dzieci (48K,52M) w wieku 3-4 lata na terenie Gminy Lublin, wsparcie 10 nauczycieli Ośrodka Wychowania Przedszkolnego (10K,0M) i 40 rodziców tych dzieci (28K,12M) do 30.11.2020 r.

Projekt „Kreatywne przedszkolaki – Centrum Montessori”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany jest do:

 • 100 dzieci w wieku 3-4 lata (48K, 52M) zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, głównie Gminy Lublin;
 • 40 rodziców/opiekunów prawnych (28K,12M) dzieci w wieku 3-4 lata, uczęszczających do utworzonego w ramach projektu Ośrodka Wychowania Przedszkolnego, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, głównie Gminy Lublin;
 • 10N wychowania przedszkolnego (10K,0M) zatrudnionych w utworzonym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, głównie Gminy Lublin;

Termin realizacji projektu: 01.11.2018 r. - 30.11.2020 r.

O projekcie

Projekt „Kreatywne przedszkolaki – Centrum Montessori” realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Mix Iwona Łukasiewicz w partnerstwie z Edukacja Montessori Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa 12Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie12.1Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu zwiększenie upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego dla 100 dzieci(48K,52M) w wieku 3-4 lata naterenie Gminy Lublin, wsparcie 10 nauczycieli Ośrodka Wychowania Przedszkolnego (10K,0M) i 40 rodziców tych dzieci(28K,12M) do 31.12.2019. 

Grupę docelową projektu stanowić będzie: 

 • 100 dzieci w wieku 3-4 lata(48K, 52M)zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego, głównie Gminy Lublin;
 • 40 rodziców/opiekunów prawnych (28K,12M)dzieci w wieku 3-4 lata, uczęszczających do utworzonego w ramach proj. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego, zamieszkałych (w rozumieniuKodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego, głównie Gminy Lublin;
 • 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego (10K,0M) zatrudnionych w utworzonym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego, głównie GminyLublin;
 • utworzony w ramach proj. na terenie Gminy Lublin (dzielnica Wrotków) 1 Ośrodek Wychowania

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w okresie 01.07.2019 r. – 30.11.2020 r.

ETAP I

 • Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
 • Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu oryginału Formularza Zgłoszeniowego do projektu wraz z załącznikami.
Dokumenty zgłoszeniowe można składać:
 • Drogą elektroniczną, na adres: kontakt@edukacjamontessori.eu
 • Bezpośrednio lub listownie do Biura Projektu

Komisja Rekrutacyjna dokona analizy dokumentów w oparciu o następujące kryteria:

OBLIGATORYJNE:

 • Przynależność do grupy docelowej - rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci w wieku 3-4 lata oraz nauczyciele utworzonego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego z terenu woj. lubelskiego (głównie Gmina Lublin) +1 pkt.
 • Chęć udziału w projekcie - wyrażona przez złożenie dokumentów rekrutacyjnych (rodzice/pełnoprawni opiekunowie dzieci/dzieci/nauczyciele) + 1 pkt.

Warunkiem kwalifikowalności Uczestnika Projektu będzie uzyskanie danych o osobie fizycznej zawartych w dokumentach rekrutacyjnych potrzebnych do monitorowania wskaźnikówkluczowych,przeprowadzenia ewaluacji i zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.

PREMIUJĄCE:

 • Kobieta + 3 pkt.
 • Osoby z niepełnosprawnością (na podstawie dostarczonej kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności) + 2 pkt.

ETAP II

 • Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych.
 • Sporządzenie protokołów rekrutacyjnych.

W sytuacjach spornych (przy spełnieniu powyższych kryteriów i tej samej ilości punktów) pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie tworzone będą listy rezerwowez których rekrutowane będą osoby w przypadku rezygnacji osób z listypodstawowej. Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (telefonicznie i/lub e-mailowo).

Dokumenty rekrutacyjne:

Biuro Projektu

Centrum Edukacji Montessori