projekt został zakończony

kreatywne przedszkolaki

Projekt „Kreatywne przedszkolaki - Centrum Montessori”

Projekt „Kreatywne przedszkolaki – Centrum Montessori” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest zwiększenie upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego dla 100 dzieci (48K,52M) w wieku 3-4 lata na terenie Gminy Lublin, wsparcie 10 nauczycieli Ośrodka Wychowania Przedszkolnego (10K,0M) i 40 rodziców tych dzieci (28K,12M) do 30.11.2020 r.

Projekt „Kreatywne przedszkolaki – Centrum Montessori”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany jest do:

Termin realizacji projektu: 01.11.2018 r. - 30.11.2020 r.

O projekcie

Projekt „Kreatywne przedszkolaki – Centrum Montessori” realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Mix Iwona Łukasiewicz w partnerstwie z Edukacja Montessori Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś  priorytetowa 12Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie12.1Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu zwiększenie upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego dla 100 dzieci(48K,52M) w wieku 3-4 lata naterenie Gminy Lublin, wsparcie 10 nauczycieli Ośrodka Wychowania Przedszkolnego (10K,0M) i 40 rodziców tych dzieci(28K,12M) do 31.12.2019. 

Grupę docelową projektu stanowić będzie: 

  • 100 dzieci w wieku 3-4 lata(48K, 52M)zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego, głównie Gminy Lublin;
  • 40 rodziców/opiekunów prawnych (28K,12M)dzieci w wieku 3-4 lata, uczęszczających do utworzonego w ramach proj. Ośrodka Wychowania Przedszkolnego, zamieszkałych (w rozumieniuKodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego, głównie Gminy Lublin;
  • 10 nauczycieli wychowania przedszkolnego (10K,0M) zatrudnionych w utworzonym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. lubelskiego, głównie GminyLublin;
  • utworzony w ramach proj. na terenie Gminy Lublin (dzielnica Wrotków) 1 Ośrodek Wychowania

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w okresie 01.07.2019 r. – 30.11.2020 r.

ETAP I

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

Komisja Rekrutacyjna dokona analizy dokumentów w oparciu o następujące kryteria:

OBLIGATORYJNE:

Warunkiem kwalifikowalności Uczestnika Projektu będzie uzyskanie danych o osobie fizycznej zawartych w dokumentach rekrutacyjnych potrzebnych do monitorowania wskaźnikówkluczowych,przeprowadzenia ewaluacji i zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.

PREMIUJĄCE:

ETAP II

W sytuacjach spornych (przy spełnieniu powyższych kryteriów i tej samej ilości punktów) pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie tworzone będą listy rezerwowez których rekrutowane będą osoby w przypadku rezygnacji osób z listypodstawowej. Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (telefonicznie i/lub e-mailowo).

Dokumenty rekrutacyjne:

Biuro Projektu

Centrum Edukacji Montessori