projekt został zakończony

mama i tata

Projekt „RODZIC PRACUJĄCY”

Projekt „RODZIC PRACUJĄCY” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rynek Pracy, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia u 48 osób (46 kobiet i 2 mężczyzn) opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dzieciom w ramach utworzonego żłobka dla 48 dzieci w okresie od 01.10.2018 do końca 2020 r.

Realizacja celu obejmuje: adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka oraz funkcjonowanie żłobka.

Projekt „RODZIC PRACUJĄCY” jest współfinansowanye środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany jest do:

Termin realizacji projektu: 01.10.2018 r. - 30.11.2020 r.

O projekcie

Projekt „RODZIC PRACUJĄCY” realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Mix Iwona Łukasiewicz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rynek Pracy, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia u 48 osób (46 kobiet i 2 mężczyzn) opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dzieciom, w ramach utworzonego żłobka dla 48 dzieci w okresie od 01.10.2018 do końca 2020 r.

Grupę docelową projektu stanowić będzie  48 osób w tym 46 kobiet i 2 mężczyzn, chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka do lat 3 z obszaru województwa lubelskiego zainteresowanych powrotem do pracy. Wsparcie udzielane w ramach projektu z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 będzie skierowane do: osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy lub osób pracujących, opiekujących się dziećmi do lat 3, będących w czasie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w okresie 01.05.2018r. – 31.12.2018r.

Uwaga: rekrutacja trwa nadal!

ETAP I

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

Komisja Rekrutacyjna dokona analizy dokumentów w oparciu o następujące kryteria:

ETAP II

W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie tworzone będą listy rezerwowe. Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (telefonicznie i/lub e-mailowo).

Dokumenty rekrutacyjne:

Biuro Projektu

Centrum Edukacji Montessori