Realizowane przez nas projekty unijne

Obecnie nie realizujemy żadnych projektów unijnych

Zobacz jakie projekty unijne już zrealizowaliśmy.

Projekty są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rynek Pracy, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Projektu

Centrum Edukacji Montessori