montessori dzici

Centrum Edukacji Montessori

Cen­trum Edu­ka­cji Mon­tes­sori w Lubli­nie to miej­sce zapew­nia­jące dzie­ciom roz­wój zgod­nie z ich poten­cja­łem i moż­li­wo­ściami na każ­dym eta­pie roz­woju w myśl filo­zo­fii oraz peda­go­giki Marii Mon­tes­sori. W naszym Cen­trum indy­wi­du­al­nie pod­cho­dzimy do każ­dego dziecka począw­szy od małych dzieci w wieku żłob­ko­wym do już doro­słych osób koń­czą­cych edu­ka­cję maturą. 

Dbamy o to by na każ­dym eta­pie roz­woju zgod­nie z fazami wraż­li­wymi nasi pod­opieczni byli samo­dzielni, aktywni, odpo­wie­dzialni i nie­za­leżni od osób doro­słych. Prio­ry­te­tem dla nas są war­to­ści: miłość, sza­cu­nek, wol­ność.

Rekrutacja już trwa!

Osoby zainteresowane rekrutacją serdecznie zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza lub telefonicznie pod numer 790 780 297

ŻŁOBEK

Już dziś zapraszamy !!!

ŻŁOBEK

4 odziały
(dzieci od 1 roku życia do 3 lat)
przez rok jest bezpłatny do listopada 2020 r. (otrzymaliśmy dofinansowanie unijne)
ZOBACZ WIĘCEJ

PRZEDSZKOLE

Już dziś zapraszamy !!!

PRZEDSZKOLE

4 odziały
(dzieci w wieku od 3 roku życia do 5 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA

Już dziś zapraszamy !!!

SZKOŁA PODSTAWOWA

8 oddziałów
(dzieci w wieku od 6 roku życia do 13 lat)
Lokalizacja: ul. Nadbystrzycka 162, a od września 2019 r przeniesiona będzie na ul. Diamentowa 2
ZOBACZ WWW

SZKOŁA ŚREDNIA

planowane otwarcie
wrzesień 2019 r

SZKOŁA ŚREDNIA

4 odziały
(dzieci w wieku od 14 do 18 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

ŻŁOBEK

planowane otwarcie
styczeń 2019 r

ŻŁOBEK

4 oddziały
(dzieci od 1 roku życia do 3 lat)
przez rok jest bezpłatny - od stycznia do grudnia 2019 r. (otrzymaliśmy dofinansowanie unijne)
ZOBACZ WIĘCEJ

PRZEDSZKOLE

planowane otwarcie
styczeń 2019 r

PRZEDSZKOLE

4 oddziały
(dzieci w wieku od 3 roku życia do 5 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA

Już dziś zapraszamy !!!

SZKOŁA PODSTAWOWA

8 oddziałów
(dzieci w wieku od 6 roku życia do 13 lat)
Lokalizacja: ul. Nadbystrzycka 162, a od września 2019 r ul. Diamentowa 2
ZOBACZ WWW

LICEUM

planowane otwarcie
wrzesień 2019 r

LICEUM

4 oddziały
(dzieci w wieku od 14 do 18 lat)

Dlaczego Montessori

mamy indywidualne podejście

stawiamy na kreatywność

podążamy za dzieckiem

rozwijamy mocne strony

uczymy współdziałania

tworzymy przyjazne otoczenie

Aktualności Montessori