montessori dzici

Centrum Edukacji Montessori

Cen­trum Edu­ka­cji Mon­tes­sori w Lubli­nie to miej­sce zapew­nia­jące dzie­ciom roz­wój zgod­nie z ich poten­cja­łem i moż­li­wo­ściami na każ­dym eta­pie roz­woju w myśl filo­zo­fii oraz peda­go­giki Marii Mon­tes­sori. W naszym Cen­trum indy­wi­du­al­nie pod­cho­dzimy do każ­dego dziecka począw­szy od małych dzieci w wieku żłob­ko­wym do już doro­słych osób koń­czą­cych edu­ka­cję maturą. 

Dbamy o to by na każ­dym eta­pie roz­woju zgod­nie z fazami wraż­li­wymi nasi pod­opieczni byli samo­dzielni, aktywni, odpo­wie­dzialni i nie­za­leżni od osób doro­słych. Prio­ry­te­tem dla nas są war­to­ści: miłość, sza­cu­nek, wol­ność.

Rekrutacja trwa!

Więcej na temat rekrutacji znajdziecie Państwo w dziale rekrutacja.

Zapraszamy na

Dzień otwarty w Centrum Edukacji Montessori.
21 marca 2020 r.

ŻŁOBEK

Już dziś zapraszamy!!!

ŻŁOBEK

4 odziały
(dzieci od 1 roku życia do 3 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

PRZEDSZKOLE

Już dziś zapraszamy!!!

PRZEDSZKOLE

4 odziały
(dzieci w wieku od 3 roku życia do 5 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA

Już dziś zapraszamy!!!

SZKOŁA PODSTAWOWA

8 oddziałów
(dzieci w wieku od 6 roku życia do 13 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOŁA ŚREDNIA

Zapraszamy od września 2021

SZKOŁA ŚREDNIA


tryb EDUKACJI DOMOWEJ
(dzieci w wieku od 14 do 18 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

Dlaczego Montessori

mamy indywidualne podejście

stawiamy na kreatywność

podążamy za dzieckiem

rozwijamy mocne strony

uczymy współdziałania

tworzymy przyjazne otoczenie

Blog Montessori