Centrum Edukacji Montessori logo

Polityka prywatności

Powstała w trosce o ochronę danych, które napływają do naszego Centrum Edukacji Montessori w Lublinie.
Obejmuje zbiór zasad i procedur obowiązujących przy zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji w Centrum Edukacji Montessori w Lublinie przy ul. Diamentowej 2. Żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa i liceum zastrzega sobie prawo do modyfikacji swojej Polityki prywatności.

Jakie dane są zbierane?

W celach rekrutacyjnych oraz związanych z ewentualną współpracą możemy poprosić o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, karty zgłoszeniowej. Dane tj. imię i nazwisko opiekunów prawnych dziecka, numer dowodu osobistego (dokumentu potwierdzającego tożsamość opiekuna), dane teleadresowe, kontakt do miejsca pracy oraz adres e-mail, dane dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia/PESEL, adres zameldowania i zamieszkania, choroby, alergie informacje ważne z perspektywy rodzica o dziecku), dane personalne osób upoważnionych do odbioru dziecka z placówki (imię i nazwisko, dowód tożsamości, pokrewieństwo). Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do sporządzenia umów o współpracy oraz niezbędnych do zarejestrowania dzieci w placówce (serwisy elektroniczne ODPN i SIO).

Gromadzimy następujące dane:

 • dane osób rejestrujących się elektronicznie lub tradycyjnie w celu zawarcia współpracy
 • dane osób ubiegających się o pracę w placówce, również drogą elektroniczną

Dane te pozyskiwane są z : dokumentów (CV, list motywacyjny, itp.) przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, kart zgłoszeń elektronicznych i tradycyjnych.

Nie udostępniamy danych osobowych osób ubiegających się o:

 • nawiązanie współpracy poprzez zawarcie umowy o świadczeniu edukacji na każdym etapie rozwoju dla dzieci, z wyłączeniem uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań
 • pracę innym podmiotom, z wyłączeniem uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż to jest niezbędne do celów, dla których są przetwarzane, przy uwzględnieniu wymagań określonych przepisami krajowymi.

Standardowy okres przechowywania danych to 10 lat, czyli okres umożliwiający dochodzenie roszczeń. Poszczególne rodzaje danych mogą zostać również przechowywane krócej, jeżeli zezwalają na to przepisy krajowe.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane osobowe,
 • sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • bycia zapomnianym,
 • cofnięcia zgody.

Do czego są wykorzystywane zebrane informacje?
Dane są zbierane do celów:

 • prowadzenia niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów Prawa w tym Prawa Oświatowego, Ustawy o Systemie Oświaty, Podstawy Programowej dla: przedszkoli, szkoły podstawowej, liceum oraz wymagań MEN
 • prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną jak i w formie papierowej
 • w celach informacyjnych związanych z funkcjonowaniem centrum edukacji Montessori w Lublinie
 • do celów diagnostycznych (obserwacje i diagnoza)
 • do celów zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę jak i umów cywilno-prawnych oraz do rejestracji w urzędach np.: ZUS, Kuratorium Oświaty itp.

W jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych użytkownika?
Centrum Edukacji Montessori w Lublinie, ul. Diamentowa 2 umożliwia aktualizowanie i poprawianie swoich danych osobowych. Każda osoba może także zażądać usunięcia, poprawienia lub zmiany swoich danych osobowych.

W jaki sposób są zabezpieczane dane?

Do danych osobowych ma dostęp:

 • ograniczona liczba pracowników
 • dane są przechowywane na komputerze, który jest zabezpieczony hasłem (hasło jest zmieniane co 30 dni)
 • dane papierowe oraz komputer przechowywane są w zamkniętym pomieszczeniu oraz w zabezpieczonej kluczem szafie
 • organy państwowe min. Wydział Oświaty i Wychowania, MEN, Kuratorium Oświaty (ODPN i SIO oraz GSOK) w celach prowadzenia ewidencji dzieci w placówce.

Administrator zabezpiecza miejsca, na których zbierane są dane osobowe. Doradzamy jednak zachowanie najwyższej ostrożności przy przesyłaniu swoich danych osobowych za pośrednictwem Internetu (placówka nie gwarantuje poufności danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Internetu). Przed podaniem swoich danych osobowych powinno zapoznać się z zasadami Polityki prywatności. Centrum Edukacji Montessori w Lublinie będzie przechowywać dane osobowe osób tak długo, jak będzie to potrzebne do realizowania celów, w których dane te zostały pozyskane.
W razie pytań dotyczących zakresu, wykorzystania, zmian lub usuwania danych osobowych przekazanych do Centrum edukacji Montessori w Lublinie prosimy o kontakt: Centrum Edukacji Montessori w Lublinie, ul. Diamentowa 2,  20-447 Lublin kontakt@edukacjamontessori.eu