RODO

Polityka Prywatności Edukacja Montessori Sp. z o.o.

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest EDUKACJA MONTESSORI Sp. z o.o.z siedzibą w Lublinie (20-506) ul.  Nadbystrzycka 162, Placówka Szkoły przy ul. Daimentowej 2, 20-447 Lublin, (dalej jako „EDUKACJA MONTESSORI”).

II. Z KIM MOŻESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez EDUKACJĘ MONTESSORI  możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: sekretariat@edukacjamontessori.eu lub listownie na adres Edukacja Montessori z o.o. ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.

III. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Jako Administrator Danych Osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko,  adres zamieszkania i adres zameldowania, PESEL, numer dowodu osobistego, telefon, adres e-mail, podpis oraz dane osobowe dziecka takie, jak: data urodzenia, PESEL,  adres zamieszkania, adres zameldowania, obywatelstwo- przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych:

 1. wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 2. realizacji celów związanych z promocją działań Edukację Montessori Sp. z o.o. w  Lublinie poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.
 3. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawianie
  i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie
  i formie przewidzianych  ogólnie obowiązujących przepisami  prawa, archiwizowanie dokumentów przez okres czasu wymagany przepisami prawa – podstawa prawna wynikająca  z art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
 4. w celu obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesów – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości, naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia  naszych klientów z usług, prowadzenie badań i analiz statystycznych w celu dostosowania oferty i doskonalenia naszych usług, prowadzenia działań marketingowych naszych produktów i usług – podstawa  art. 6. Ust. 1 lit. F RODO.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów, na podstawie, których realizujemy nasz obowiązek prawny.
 7. Twoje dane osobowe wymienione w punkcie 4  będą przetwarzane przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w tych celach.  

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • prawo sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • prawo żądania uśnięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku wskazania art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
 1. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6, ust. 1 lit. B RODO w związku z art. 7 ust. 4 RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Administrator wyznaczył dla lepszego bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontakt e-mail: sekretariat@edukacjamontessori.eu
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.