Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Udział w Targach – Check IT Junior’19

W dniu 5 marca ucznio­wie Poziomu III i IV wraz z wycho­waw­cami brali udział w tar­gach „Chec­kIT Junior’19”. Dzieci miały moż­li­wość uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach z robo­tyki oraz pozna­wać nowinki tech­no­lo­giczne.