Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Klauzula poufności

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (dz. Urz. UE L 119, s. 1_ – dalej RODO – informujemy, że:

I. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

SZKOŁA PODSTAWOWA MONTESSORI” placówka szkoły ul. Diamentowa 2,  20-447 Lublin, Edukacja Montessori Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nadbystrzyckiej 162, 20-506 Lublin, KRS 0000572591, NIP 946-265-46-92  

II. Podstawy prawne przetwarzania

Jako Administrator Danych Osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko,  adres zamieszkania i adres zameldowania, PESEL, numer dowodu osobistego, telefon, adres e-mail, podpis oraz dane osobowe dziecka takie, jak: data urodzenia, PESEL,  adres zamieszkania, adres zameldowania, obywatelstwo- przetwarzane są na podstawie następujących podstaw prawnych:

 1. w celu wykonania umowy o przyjęcie i kształcenie dziecka w szkole podstawowej, w  tym zapewnienie poprawnej jakości usług podczas trwania przedmiotowej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz okresu archiwizacji na podstawie Państwa zgody – podstawa prawna wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;
 2. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych  ogólnie obowiązujących przepisami  prawa, archiwizowanie dokumentów przez okres czasu wymagany przepisami prawa – podstawa prawna wynikająca  z art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
 3. W celu obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesów – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. W celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości, naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia  naszych klientów z usług, prowadzenie badań i analiz statystycznych w celu dostosowania oferty i doskonalenia naszych usług, prowadzenia działań marketingowych naszych produktów i usług – podstawa  art. 6. Ust. 1 lit. F RODO.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów, na podstawie, których realizujemy nasz obowiązek prawny.
 6. Twoje dane osobowe wymienione w punkcie 4  będą przetwarzane przez okres istnienia naszego uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w tych celach.  

III. Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • prawo sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • prawo żądania uśnięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku wskazania art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
 1. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6, ust. 1 lit. B RODO w związku z art. 7 ust. 4 RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Administrator dla lepszego bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( w skrócie IODO) – Wiktorię Łukasiewicz, kontakt e-mail: kontakt@edukacjamontessori.eu

IV. Zgoda

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO osoba, której dane dotyczą, a wyraziła uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego albo nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych , która to zgoda może umożliwić, np. udostępnienie Państwa danych osobowych innym podmiotom na potrzeby akcji promocyjnych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).