Dni otwarte w placówkach Galaktyka

projekt został zakończony

mama

Projekt „MAMA WRACA DO PRACY!”

Projekt „MAMA WRACA DO PRACY!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rynek Pracy, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia u 16 osób (16 kobiet) opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dzieciom w ramach utworzonego Klubu dziecięcego dla 16 dzieci i działania aktywizacyjne dla mam w postaci doradztwa, szkoleń lub staży na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.05.2018do końca 2020 r.

Projekt „MAMA WRACA DO PRACY!” jest współfinansowanye środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany jest do:

Termin realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 31.10.2020 r.

O projekcie

Projekt „MAMA WRACA DO PRACY!” realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Mix Iwona Łukasiewicz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Rynek Pracy, Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu  jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 16 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez udostępnienie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku/klubiku w okresie od 01.01.2019 do końca 2020 r.

Grupę docelową projektu stanowić będzie  16 osób – rodziców i pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 zamieszkujących na terenie miasta Lublin lub województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które chcą powrócić/wejść na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka),

o statusie na rynku pracy: bezrobotne lub bierne zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka, pracujące opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się um. o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.);

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w okresie 01.05.2018r. – 31.12.2018r.

Uwaga: rekrutacja trwa nadal!

ETAP I

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

Komisja Rekrutacyjna dokona analizy dokumentów w oparciu o następujące kryteria:

ETAP II

W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie tworzone będą listy rezerwowe. Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacyjnym zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji (telefonicznie i/lub e-mailowo).

Dokumenty rekrutacyjne:

Biuro Projektu

Centrum Edukacji Montessori