Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Blog

8 Marca – poziom II, III, IV

8 marca roz­po­czął się w naszej szkole miłym akcen­tem w postaci kwia­tów oraz drob­nych upo­min­ków od chłop­ców tych mło­dych i tych nieco star­szych: ) Po śnia­da­niu ucznio­wie wszyst­kich Pozio­mów wraz z wycho­waw­cami udali się do Pra­cowni Lubar­tow­ska 77 by kon­ty­nu­ować świę­to­wa­nie Dnia Kobiet. Na miej­scu cze­kało na nas wiele atrak­cji, każdy z nas miał moż­li­wość przy­go­to­wać pizzę ze swoimi ulu­bio­nymi skład­ni­kami, a następ­nie ją zjeść, pograć w gry plan­szowe lub pograć na gita­rze. Wszy­scy świet­nie razem się bawili co widać na załą­czo­nych zdję­ciach.