Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Labi­rynt wyobraźni

Poziom II odwie­dził Gale­rię Labi­rynt. Ucz­nio­wie mieli moż­li­wość wzię­cia udziału w warsz­ta­tach twór­czych połą­czo­nych z aktyw­nym zwie­dza­niem wystawy. Towa­rzy­szący pro­gram edu­ka­cyjny, wyja­śnia i uzu­peł­nia tema­tykę eks­po­zy­cji oraz przy­bliża zagad­nie­nia zwią­zane ze sztuką współ­cze­sną. Obej­muje on warsz­taty pla­styczne dla dzieci i mło­dzieży dosto­so­wane do wieku odbior­ców.

Prace budowlane trwają

Prace budowlane idą planowo. Już oddaliśmy do użytku pomieszczenia przedszkolne i żłobkowe. Adoptujemy kolejne pomieszczenia, aby starsze roczniki już od września mogły uczyć się w naszej nowo oddanej szkole: podstawowej, liceum, technikum. Obecnie nauka na poziomie podstawowym odbywa się w budynku przy ul. Nadbystrzyckiej.