Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Blog

Lekcja bio­lo­gii – poziom III

Temat: Budowa i róż­no­rod­ność grzy­bów. Na bio­lo­gii pozna­jemy różne orga­ni­zmy żywe. Uczymy się jak wyglą­dają, jak są zbu­do­wane, jakie są ich pro­cesy życiowe. Niek­tóre z nich są tak małe, że można je zoba­czyć tylko pod mikro­sko­pem. Ucz­nio­wie III poziomu samo­dziel­nie przy­go­to­wali pre­pa­raty mikro­sko­powe maleń­kich jed­no­ko­mór­ko­wych grzy­bów i dużych grzy­bów wie­lo­ko­mór­ko­wych. Obser­wo­wa­li­śmy: komórki droż­dży w trak­cie pącz­ko­wa­nia, pięk­nie ufor­mo­wane strzępki grzyba ple­śniaka, frag­ment owoc­nika pie­czarki z widocz­nymi strzęp­kami grzyba. Wie­dzie­li­ście, że grzyby nie należą do kró­le­stwa roślin, ani do kró­le­stwa zwie­rząt? Wyglą­dają trochę jak rośliny, ale są cudzo­żywne jak zwie­rzęta. To do jakiego kró­le­stwa należą? Do kró­le­stwa – Grzy­bów. My już wiemy.