Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Lekcja bio­lo­gii – poziom III

Temat: Budowa i róż­no­rod­ność grzy­bów. Na bio­lo­gii pozna­jemy różne orga­ni­zmy żywe. Uczymy się jak wyglą­dają, jak są zbu­do­wane, jakie są ich pro­cesy życiowe. Niek­tóre z nich są tak małe, że można je zoba­czyć tylko pod mikro­sko­pem. Ucz­nio­wie III poziomu samo­dziel­nie przy­go­to­wali pre­pa­raty mikro­sko­powe maleń­kich jed­no­ko­mór­ko­wych grzy­bów i dużych grzy­bów wie­lo­ko­mór­ko­wych. Obser­wo­wa­li­śmy: komórki droż­dży w trak­cie pącz­ko­wa­nia, pięk­nie ufor­mo­wane strzępki grzyba ple­śniaka, frag­ment owoc­nika pie­czarki z widocz­nymi strzęp­kami grzyba. Wie­dzie­li­ście, […]

Z wizytą w Bul­ler­byn – poziom II

„Dzieci z Bul­ler­byn” to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych powie­ści szwedz­kiej pisarki Astrid Lind­gren. Ciepła, pełna przy­gód i humoru opo­wieść o dzie­ciń­stwie jest histo­rią znaną kilku poko­le­niom czy­tel­ni­ków. To wła­śnie tą lekturą zaj­mo­wali się ostat­nio na lek­cjach wycho­wan­ko­wie pani Pau­liny. Uwień­cze­niem ich pracy było obej­rze­nie filmu oraz stwo­rze­nie makiety przed­sta­wia­ją­cej Zagrodę Środ­kową, Pół­nocną i Połu­dniową. II poziom zde­cy­do­wa­nie wie co to praca zespo­łowa, czego efekty może­cie zoba­czyć poni­żej : )