Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Blog

Z wizytą w Bul­ler­byn – poziom II

„Dzieci z Bul­ler­byn” to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych powie­ści szwedz­kiej pisarki Astrid Lind­gren. Ciepła, pełna przy­gód i humoru opo­wieść o dzie­ciń­stwie jest histo­rią znaną kilku poko­le­niom czy­tel­ni­ków. To wła­śnie tą lekturą zaj­mo­wali się ostat­nio na lek­cjach wycho­wan­ko­wie pani Pau­liny. Uwień­cze­niem ich pracy było obej­rze­nie filmu oraz stwo­rze­nie makiety przed­sta­wia­ją­cej Zagrodę Środ­kową, Pół­nocną i Połu­dniową. II poziom zde­cy­do­wa­nie wie co to praca zespo­łowa, czego efekty może­cie zoba­czyć poni­żej : )