Blog

Z wizytą w Bul­ler­byn – poziom II

„Dzieci z Bul­ler­byn” to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych powie­ści szwedz­kiej pisarki Astrid Lind­gren. Ciepła, pełna przy­gód i humoru opo­wieść o dzie­ciń­stwie jest histo­rią znaną kilku poko­le­niom czy­tel­ni­ków. To wła­śnie tą lekturą zaj­mo­wali się

Czytaj więcej »

Prace budowlane trwają

Prace budowlane idą planowo. Już oddaliśmy do użytku pomieszczenia przedszkolne i żłobkowe. Adoptujemy kolejne pomieszczenia, aby starsze roczniki już od września mogły uczyć się w naszej nowo oddanej szkole:

Czytaj więcej »

Labi­rynt wyobraźni

Poziom II odwie­dził Gale­rię Labi­rynt. Ucz­nio­wie mieli moż­li­wość wzię­cia udziału w warsz­ta­tach twór­czych połą­czo­nych z aktyw­nym zwie­dza­niem wystawy. Towa­rzy­szący pro­gram edu­ka­cyjny, wyja­śnia i uzu­peł­nia tema­tykę eks­po­zy­cji oraz przy­bliża zagad­nie­nia zwią­zane

Czytaj więcej »

W zdrowym ciele zdrowy duch

„W zdro­wym ciele, zdrowy duch” – powie­dział kiedyś rzym­ski poeta Juwe­na­lis. Ucz­nio­wie II poziomu po warsz­ta­tach z panią Klau­dią z lubel­skiego oddziału PCK wiedzą jak zdrowo się odży­wiać.

Czytaj więcej »